Dr.Wm. S.Benson

Ĉ1UJ RAJTOJ E5TAS REZERVITAJ

BEN50N SGHOOLOFESPERANTO

NEWARK. New JERSEY. Li.S.A.

E N H A V 0

UNUA PARTO

La turo babilona (bildo) . . . 6

La turo babilona (versajo) _ _ _ _ _ _ _ 7

Doktoro L. L. Zamenhof (bildo) . . . . 8

Alfabeto esperanta _ 9

Ekzercoj de legado _ _ 9

Prononcado de la esperanta alfabeto

en 36 lingvoj (du tabeloj) _ 10

Doktoro Wm. S. Benson (bildo) _ _ 12

Antaŭparolo _ 12

Universala Esperanto Metodo . . 13

Konjugacioj de la verbo _ _ _ _ j _ 35

Participoj _ _ _._ _ 61

Plena gramatiko de Esperanto . 66

Korelativujo la lando de naŭ dioj, _ _ _ 73

Korelativoj en 36 lingvoj (5 tabeloj) _ §6

DUA PARTO [Krestomatio]

Fabeloj, Legendoj. Rakontoj kaj Artikoloj _ 91

Poezio [Versaĵoj] . 218'

TRIA PARTO

Slosilo de la 40 lingvoj _ 230

Universala Esperanto Vortaro _ _ _ 231

KVARA PARTO

Listoj de Samspecaj Vortoj . . 537

Indekso.__ . 555

LA TURO BABILONA

EL FUNDAMENTA KRESTOMATIO

Kial vi, patroj, en Babilono

Konstrui turon komencis Vv Kaj tre fiere ankaŭ je 1’ trono

Ĉiela regi intencis? \v

Cu jam senfina, vasta la tero

VAI vi ne estis sufiĉe? \

Vi ja trankvile kaj sen danĝero Ĉirkaŭe vivis feliĉe.

\Kien sin turnis viaj okuloj,

Havante lingvon komunan, Trovis loĝejon yi, antaŭuloj, v Boneffan kaj oportunan!

Sed entrepreno via, ho, vana, Senfrukta restis je V fino; Tuj £in delruis Dia la mano, _ Kondukis vin al ruino.

Nun jam pri kio unu parolas, Komprenas dua nenion, \ Kaj ne sciante, kion li volas, \ Al li veni^as alion:

Unu por Palta granda konstruo Necese brikon bezonas,- V Ne komprenante lin, jen la dua V Vv Argfilon tuj al li donas.

\Tuj malkonsento, poste batalo A Fariĝis inter la rondo; 'v.

Tuta rhomaro iris de I’ valo 'u

Diversajn landojn de I’ niondo. Kvankam jam pasis miloj da Jarojv, y De tiu puno de Dio, y

A Regas ankoraŭ inter homaroj V, Malamo. senharmonio.

\Vere la patroj kontraŭ la Dio \ Multege tiam fieris; ^

Kial ĝis nun por peko ilia '

v Senkulpaj idoj suleris?

\Sed ni esperas baldaŭ refondon De I’ lingvo ĉiunacia,

Kiel konsolis tutan la mondon Jam la profeU Zefania.

\Ĝoje 1’espero nin jam karesas,

Proksiman celon montrante; L’internacia lingvo proifiesas, \ \ Amikojn ĉie trovante.

\Novajn amikojn voku, amikoj, La voko vana ne estos! Floras jam llor’, ne sole radikoj, Je I’ frukto baldaŭ ni festos.

v M r-^Ai -

M/LLZAMENHOFlim

V ' 4|/aŬTORO DE ESPERANTOV

naskiĝis mortis /AvSmJ

OA <JA \ »5.l2.[859/r^-r^ l^.^.!©l7/_/'_ VK t* A\V(f

lur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante Ni iru la vojon c e 1 i t a n ! guto malgranda, konstante frapante, rraboras la monton g r a n i t a n . L’espero, l’obstino kaj la pacienco- Jen estaa la signoj,per kies potenco Ni paŝo post paBo^post longa laboro, Atingoe la celon en gloro.

BENSON SCHOOL

JERSEV.

la alpabeto esperanta.

( PRE5LITER0J.)

Aa, Bb. C c, Ĉ ĉ, Dd, Ee, Ff, Gg, Ĝĝ, Hh, Ĥh, ll, J j, J j, K k, L I, Mm, Nn, 0 o, Pp, Re Ss, Sŝ, Tt Uu, Ŭŭ, Vv, Zz,

EKZERCO DE LEGADOj

A1 Arbaro Adiaŭ Azeno Balai Balo Bacilo Cento Colo Citrono Celo Car Ĉemizo Ĉikani Ĉielo Dento Deino Domo Disŝiri En Ekzerci Eburo Estimi Evojui Fabo Fajro Familiara Forta Filo Fulmo Gaja Gento G]oro Grati ĉermo Ĝardeno Ĝentila Goji Gi Haro Helpi Historio Hieraŭ Hufo Horo Hemio Hirurgo Himera Eho Iam Ilumini Importi Instrukcio Jam Januaro Juna Jes Jezuito Jaketo Jeti Jurnalo Kaj Kajero Ke Kolo Krajono Knabo Kutima La Laca Lerta Lingvo Lojajeco Maĉi Magazeno Modesta Muso Nankeno Ne Nikotino Noto Nubo

6tb\

3)d

31

A/

M

/fd

Pp :

JGiefĴ

cJ %

QJj6

\

m

ŭĥ

%v

K1:

eranta alfabeto en 36 lin

Prononcado de la Esperanta alfabeto en 36 lingvoj

BENSON SCHOOL OF ESPERANTO. NEWARK. !

ANTAŬPAROLO

Per ĉi tiu metodo ĉiu povas facile ellerni la internacian lingvon "Esperanto” en sia propra hejmo. La lernanto nur legas la subskribojn sub la bildetoj kaj tiuj jam mem kondu- kas lin tra la tuto de la lingvo en simpla kaj natura maniero.

Jam en la komenco li lernas, ne nur vortojn kaj divers- ajn kombinojn de vortoj, sed ankaŭ gramatikajn regulojn; kaj li aplikas tiujn lernitajn vortojn kaj regulojn dum sia propra verkado de frazoj.

La ideojn por verki la frazojn, li ĉerpas el la "Diktografo” troviĝanta je la fino de ĉiu leciono. La diktografo konsistas el grupo da bildetoj sen subskriboj. Ĉiu bildeto sugestas pretan ideon por verki almenaŭ unu frazon.

Trafoliumante tiamaniere la metodan parton de la verko, la lernanto estas preta komenci la duan parton de gradigitaj legaĵoj, kaj la klarigojn de la nekomprenataj vortoj li serĉas en la vortaro, la tria parto de la verko. La Aŭtoro.

BENSON SCHOOL OF ESPERANTO, NF,WARK. NEW .IF-liSEV.

ER

ESPERANTO

hBTODO

UNUA PARTO.

Mi manĝas.|Mi trinkasJMi skribas.

n uo estas pano.|u tio estas aKvo,

PRONOMOJ.

1 & 1 = 2. 1 & 2 Unu kaj unu estas du. Unu kaj du = 3. 1 & 3 = 4.

estas tri. Unu kaj tri estas kvar.

1 & 4 = 5. 1 &

Unu kaj kvar estas kvin. Unu kaj

5 = 6 . 1 & 6 ==

kvin estas ses. Unu kaj ses estas

7 . 1 & 7 =8. l

sep. Unu kaj sep estas ok. Unu

6 8 = 9. 1 & 9

kaj ok estas naŭ. Unu kaj naŭ = 10. 3 & 6 9.

estas dek. Tri kaj ses estas naŭ.j

PLURALŬJ.

1 <3 2

UNU POMO. DU POMOJ. TRl POMOJ.

1 0 2 00 3

UNU GLASO. DU GLASOJ.TRI GLASOJ.

UNU LIBRO KAJ UNU LIBRO ESTAS DU UBROJ.

KIO~?

KION-?

STARAS.

KUSAS.

KlON FARAS KIONFARAS KIONFARAS

LA KNABO? LA KNABINO? i-ATAJLOKO*

LA KN ABO LA KNA8IN0 LATAJLORO LEOAS SKRIBAS KUDRAS

LIBRON- LETERON. VESTON.

LA KNA8IN0 SKRIBAS LETERON.

KION FARA5 I KION FARAS L A INFANO) L A SOLDATOf

LA INFANO TRINKAS A KVON .

L A SOLDATO TRAN CA S PANO N .

KION FARAS LA BIRDO ?

LA 8IRDO MAN &A S POMON.

La glaso estas SUB la tablo. SUB la tablo staras glaso.

La krajono estas EN la libro. EN la libro kuŝas krajono.

La pomo estas AFUD la libro. APUD la libro kuŝas pomo.

La glaso estas SUR la tablo, kaj la.libro estas SUB la tablo.

CU ĉi T/o estas pomo ?

CU Cl TIO ESTAS POMO?

KIE KU?AS LA POMOJ.SUK LA TABLD SUB L A TABLO/

KVAK POMOJ KUŜASSUR LA TABLO, KAJ KVAR POMOJ KUŜA5 SU8LA TABLO .

CU LA POMO KUSAS EN LA &LASO AŬAPUD LA O-LASO ?

KIO KUSAS APUD LA LIBHO POMO KRAJONO?

BENSON' SCHOOL OF ESPERANTO. NEWARK. NEW JERSEV.

Ml IRA5 AL LA PORDO.

M I MALFERMAS LA PORDON.

Ml ENlRAS LA ĈAMBRON.

M! FERMAS LA PORDON.

Ml IRAS AL LATABLO.

SUR LA TASLO KUŜAS PANO KAJ TRANĈILO.

Ml TRANCAS LA PANON.

M I PRENAS LA KRUĈON.

M I PRENAS LA G-LASON.

Ml MALFERMAS L A PORDON.

Ml ELIRAS.

Ml FERMAS LA PORDON.

BENSON SCHOOI, OF ESPF.BANTO. NEWAKK. NEW JERSEY.

La Uzado De La Sufikso "EG”. firTTUZADO DD LA PREFiKSO''EK

La Uzado De La Sufikso "ET”.

PAROLAS.

EL SUR - METAS.

5 I FA-S ATA-M AL5ATA .

B!I

fl

H!

^ises

CIUJ Tftl KNABOJ HAVAb CIUJ TRi KNAB/N0J HAVAS Tftl POMOJN. Ĉ/U KNABO SES POMOJN. ĈlU KNAB- HAVAS UA/U POMON. INO HAVAS JDu P0M0JM .

idC

L A BAKI5TINO PRENAS LA MONERON EL LA MANO DE KARLO,

KARLO PRENAS L A PANON EL LA MANO DE LA BAK/ST/NO

kaj metas g; n

E N L A SKATOLON, KIU STARAS SUR L A ŜRANKO.

KARLO KUN LA PANO SUB L A BRAKO / R AS AL L A PORDO .

Ll MALFERMA5 LA PORDON.

Ll ELIRAS KAJ FERMAS

NUN U MARSAS EN LA STRATO KUN LA PANO SUB LA BRAKO.

UENSON SCHOOL

28

KARLO ENIRA5 L A ĈAMBRON.

Ll DEPRENAS L A ĈAPELON.

Ll PENDIGAS L A ĈAPELON SUR L A NAJLON APUD LA PORDO .

U VIDAS PAPERON KAJ KRAJONON SUR LA TASLO.

Ll IRAS AL LA TABLO.

L I SIDIGAS SUR L A SEĜON.

L I PRENAS LA KRAJON0N OE SUR L A TABLO.

L I SKRIBA5 LETEROM

Ll METAS LA krajonon SUR LA TABLON.

Ll ELTIRAS L A TiRKSSTON,

Ll PRENAS KOVERTON EL L A

T 1 RKESTC .

Ll METAS LA leteron EN L A KOVERTON.

Ll PRENAS L A KRAJONON.

Ll SKRIBAS LA ADRESON SUR LA KOVERTON.

Ll E K STARAS

Ll IRAS AL LA PORDO.

Ll DEPRENAS LA ĈAPELON DE LA NAJLO.

L I METAS LA ĈAPELON SUR LA KAPON.

Ll MALFERMAS L A PORDON .

L I PERMAS L A PORDON .

L I VIDAS LETERKESTCN.

Ll IRAS ALLA LETERKESTO.

U METAS L A LETERON EN LA LETERKESTON.

NUN -SED.-NEK.

KIU-KIUJ.

CD L A KNABO MANĜAS, CAR LJ £ STAS MAL5A“ TA. © LA KNABO NUN MAN6AS, SED TfilN- KAS AKVON , ĈAR Ll NUN ESTAS» M ALSATA, SEC SOIFA .(D NL/N LAKNABO NĈK MAN&AS NEK TRINKAS, CAR NUN Ll ESTAS N6K MAL- SATA N£/< SOIPA , SED Ll DOR MA S APUD lA TA- BLQ- ® /VUN LA KNA80 NĉK MANOAS NEK TRINKAS DORMAS, sed ludas kun l a hundo.

KARTŬ PILKO PER

LA KNASO, K I U SKRlBAS, ESTAS l_A FILO DE LA VlRO, KIU LeOAS.

LA KNflBO.KlU TR| NKAS, ĈST/I& L A F/?AT0 ■DE L A KNABO, K»U SKRlBAS.

LA \J I RO t KIU LBG“AS, BSTAS l_A PATRO DE LA DU KNABOJ .

LA TRI POMOJ, /<IUJ KUŜAS SU R L. A tablo, ESTAS 60NAJ.

LA KVAR POMOJ.KIUJ KUŜA& SUBLA TABLO, ESTAS MAUBONAJ.

LA POMO, KIU KUŜAS SUR L. A SĈĜO.EST- AS BO/s/A , SED T/U , KlU KUSAS SU R L A FE- nestro, ne estas bona.

© L A PAT RO LUDA5KARTOJNKUNLA PATRlNO , KAJ LA KNASO LUDAS KUN LA HUNDO SU0 LA T A BLO, SED LA KNAB/NO DORMAS.®LA K NABO NUN SIDAS SUB LA TA8L0 KUN L A HUKJOO KAJ LA K NA~ B/NO NUN NE DORMAS , SEB /Ll ĈlUJ LUDAS PER LA P/LKO. ® LA PATRO MAN&AS , LA PATRlNO MANĜAS, LA FlLO MA/V&AS KAJ LAFlLINO MANGAS. ILI ĈlUJ SIDAS APUDLATABLO KAJ MAN&AS.

Cl TIU.

LUMO. - MALLUMO.- OMBRO.

30

S I METAS GIN SUR L A SEĜON.

Sl SIDI& AS SUR LA LITON .

Sl DEPRENAS L A ŜUOJ N .

Sl DEPRENAS LA ŜTRUMPOJN.

Sl MALKOVRAS L A LITKOVAILON.

Sl KUSI&AS EN LA LITON.

51 KOVRAS SIN PER L A LITKOVRILO.

Sl ETENDAS

LA MANON AL LA &LEKTAA BUTONO.

51 PU5AS L A BUTONON PER SIA FING-RO.

MALLUMO, SILENTO , SOFIO DORMAS.

MARIO KUSAS EN Lfl LITO, ĈAR Ŝl ESTAS MALSANA .

LA PATRINOMETAS MALSEKAN TUKON SUR LA FRUNTON DE MARIO.

LA PORDO MALFERMI&AS K A J DOKTORO BRUNO EN I R AS.

Ll IRAS alla lito .

Ll PRENAS L A MANON DE MARI 0 ,

KAJ ELTIRAS

L A poŝhorlo&eton EL SlA POŜ O .

L/ REMETAS L A HORLO&ETON EN SIAN POŜON KAJ LA MANON DE MARIO SUR LA KUSENON.

L I NUN ELTIRAS termometron EL SIA poŝo .

L! METAS GIN EN L A BUŜON DE MARIO .

LA DOKTORO PAROLAS AL LA PATRINO KAJ PETAS &LASON DA AKVO.

LA DOKTORO R I G-ARDAS LA TERMOMETRON .

L A PATRINO REVENAS KUN &LASO DA AKVO.

LA DOKTORO METAS PULVORON EN L A &LASON DA AKVO .

Ll META5 L A &LASON ANTAŬ L A BUŜON DE MARIO.

MARIO TRINKAS L A MEDIKAMENTON.

ladoktorodonas

LA MALPLENflN GLflSON AL LA PATRINO.

U METAS SIAN ĈAPELON SURLA KAPON Kaj E0RIRA5.

NUKSO 0V0— 5EL0-KERN0. II KOMENCO, MEZO, FINO,

\ J KlON VI FARA5

-Lj-v ^ Ml 5KR1BAS LETERON^

~sf 5E VI 5KRIBAS LETEROnN \\ KIE ESTA5 L A

la inko estas V

EN LA PLUNO,

DEVl.

SE Nl VOLAS VIVI

Nl 0EVA5 Nl DEVA5 NIDEVA5

KOMENCO MEZO F I N

-A- B- -C-

T\ .

_ LITEROJ. _

SA-NI-Gl-US-TA I

PANO MOLA TRINKAS

MI TRINKAS PURAN AKVON.

JflBLO'

'Dei*Y*,Sce-c-.s -D[K1QQRAFJ!

VERKU A L M enaiĵ°N°

[l)NU F RAZ°N- -_-_-;.V-

>,<0 '' "KVARA LECiONO.i

( SCHOOL OF ESPERANTO, NEWARK. NEW JERSEY.

LA HUNDOKAJ GIA REFLEKTO.

HUNDO POHTAS OSTON EN S/A BUŜO.

LA HUNDO EKV/DAS S/AN REFLEKTON EN LA KLARA AKVO HE LA R/VERETO .

L A HUNDO VOLAS AN KAŬ LA OSTON DE LA ALI A HUNDO .

JEN LAHUNDO MALFERMAS LA BUŜON POR EKKAPTI LA ALIAN OSTON.

HO, KIA SURPRIZO' &/A PROPRA OSTO ENFALAS

EN LA RIVERETON.

LA HUNDO NUN MED/TAS, KE "UNU OST 0 EN LA BUŜO ESTAS PLI BONAOL DU OSTOJ EN LA RIVERETO?

LA SUBSTANTIVO.

LA LITERO "O”

ĈE LA FINO DE VORTO

MONTRAS,

KE LA VORTO ESTAS

"SUBSTANTIVO.”

EKZEMPLOJ:

TABLO, LUMO, ODORO.

LA ADJEKTIVO.

LA LITERO "A”

ĈE LA FINO DE VORTO

MONTR AS,

KE LA VORTO ESTAS

"ADJEKTIVO.”

EKZEMPLOJ:

BONA, SOIFA, BLINDA.

LA ADVERBO.

LA LITERO "E”

ĈE LA FINO DE VORTO

MONTR AS,

KE LA VORTO ESTAS

"ADVERBO.”

EKZEMPLOJ :

TAGE, RAPIDE, AME.

u

NKVVARK NKW JKRSEV.

L.A

LEPORO

KURAS

RAPJDE.

LA

KELONIO

RAMPAS

MALRAPIDE.

B

9

la

VI RO IRA5

LAME.

M

H

L A

VfRO

LUDA5

LERTE.

L A

PARO

DANGAS

BELE .

M

|^|j|

LA

KNABO

&RIMPAS

KATE.

L A

KNABO

5ALTAS

HUNDE.

Hi

L A

VI RO NAĜAS

FIS E.

LA

V/RO KUŜAS RI&IDE .

FSl

s

L A

SL/NO

LUMAS

TA&E.

LA

LUNO

LUMAS

NOKTE.

-I LA VERBO.

LA

SILABO '

'AS”

. ĈE LA

FINC

DE 1

VORTO

MONTRAS,

= KE LA

VORTO

ESTAS

tt

VERBO.

»

EKZEMPLOJ :

ESTAS,

SKRIBAS,

rRINKAS.

|H

]||

B

jip-

eir' <v~

.

fC

p

PAFI

HIPAFOS

IABIRD0N

V"

Ml PAFAS LABIRDON

Ml PAFIS LA BIRDON

l r

PAFU LA BlfiDON!

AMI

AMOS

AMAS

AMIS

AMU

DIRI

DIROS

DIRAS

DIRIS

DIRU

DONI

DONOS

DONAS

DONIS

DONU

ESTI

ESTOS

ESTAS

ESTIS

ESTU

FALI

FALOS

FALAS

FALIS

FALU

HAVI

KAVOS

; HAVAS

HAVIS

HAVU

KURI

KUROS

KURAS

KURIS

KURU

LUDI

LUDOS

LUDAS

LUDIS

LUDU

METI

METOS

METAS

METIS

METU

RIDI

RIDOS

RIDAS

RIDIS

RIDU

SIDI

SIDOS

SIDAS

SIDIS

SIDU

TENI

TENOS

TENAS

TENIS

TENU

VOLI

VOLOS

VOLAS

VOLIS

VOLU

PREPOZICIO

AL fi 1 (|>i>^rv 1 AN STATAŬ I ANTAŬ ^

^ V ' / / / ANSTATAU SUKERO, !(A(( ((

IRA5 A L LA Ll METAS SALON LA HUNDO IRAS PATRINO. EN LATEON. ANTaD LA KNABO

38

.PERE.DE sufikso !G ni FARŬS.

VeRBOJN £L SUBSTANTH/OJ.

VERBOJN EL , \ W

/BDJfKTIVOJ.

KOLERA. KOLBRIGI.

ŬRELOJ.

FLARADO. NI FLARAS PER LA

NAZO.

Nl GU5TUNA5 PER LA

SANA.^riALSANA.

SANA MAL5ANA MAL5ANA V |

INFANO- INFANO. KNABO.

39

LA SOIFA BIROO.

SOIFA BIRDO vidas akvon en VITRA KRUĈO. ĜT FRAPAS PER SIA BEKO L A VIT RAN KRUĈON POR ĜIN ROMPI AŬFALI&I, SED LA KRUĈO N H FALAS NEK ROMPI&AS LA BIRDO NUN STARIĜ-AS SUR LA RANDO DE LA KRUĈO, SED &IA BEKO NE ATIN&AS LA AKVON. KION FARI?

JEN L A BIRDO EKVIDAS STONAJN &LOB- ETOJN SUR LA BRETO. ĜT FLU&AS AL LA BRETO. &l STARI&-AS SUR L A RANDO DE LA BRETO KAJ PRENAS &LO0ETON PERLA

&l FALI&AS LA &LOBETON E N LA KRU- ĈON, KAJ LA AKVO EN L A KRUĈO ALT- l&AS IOMETE. &l PRENAS ALIAN &LOB- ETON DE SUR LA BRETO PER SIA BEKO. &l FALI&AS &IN EN LA KRUĈON, KAJ LA AKVO EN L A KRUĈO ALTI&AS PLIE.

MIN-VIN-GINIUN-SIN-UN-NIN.

KAJ TIEL L A SO/FA BIRDO FALI&AS &LOBETON POST &LOBETO KAJ L A AK- VO EN LAKRUĈOALTI&AS KAJ ALTI&AS &IS FINE Ŝl ATIN&AS LA RANDON DE LA KFUĈO.

Kaj NUN LA Birdo trinkasla ak- VON KAJ 5ATIGAS SIAN SOIFON.

FINO.

KELKE - MULTD.

FOJŭ. KUKOLO.

JEN ESTAS KUKOLHORLOĜO .

Je la unua horo la kukolo en la horloĝo diras "kuku" unu POJON.

"KUKU".

Je la dua horo la kukolo diras "kuku" du FOJOJN "KUKU, KUKU".

Je la tria horo la kukolo ( diras "kuku" tri POJOJN.

"KUKU, KUKU, KUKU". DEMANDO- Kiom da FOJOJ la kuk- olo diras kuku je la sesa horo? RESPONDO- Ses FOJOJN .

GRADOJ DE KOMPARO.

JEN ESTAS KVAR FLOROJ .

La unua floro estas bela.

La dua floro estas PLI bela OL la unua. La trli floro estas PLI bela OL la dua. La kvara floro estas la PLEJ bela EL ĉiuj .

JEN ESTAS TRI POMOJ .

La unua pomo es tas malbona .

La dua pomo estas PLI malbona OL la unua. La tria estas la PLEJ malbona EL ĉiuj.

Cl TIU Po MO ESTAb PLI GRANDA.

SED Ĉl TIU POMOESTAS LA PLEJ GRANIJA EL ĈlUJ.

C I T IU POMO E STAS TIEL MALGRANDA KIEL Ĉl TIU. - ^

Ĉl TIU POMO ESTAS PLI MALGRANDA. (^)

SED Ĉl TIU POMO ESTAS L A P LEJ MALGRANDA EL ĈIUJ.

'J’ ĉl TIU KRAJONO ESTAS TIEL LONGA KIEL Ĉl TIU. - _

Cl TIU KRAJONO ESTAS PLI LON6A .

SED Cl TIU KRAJONO ESTAS LA PLE J LONGA.

Johano, Petro kaj Karlo komencls ROND- KURI la RONDON je la tria horo. Nun jam estas la kvara horo. En unu horo Johano RONDKURIS la RONDON dek FOJOJN; Petro,ok FOJOJN; kaj Karlo.dekunu FOJOJN. Nun la demando estas:- Kiu el la tri knaboj ku- ras la PLEJ rapide, kaj kiu el la tri knaboj kuras la MALFLEJ rapide?

RESPONDO:- Johano kuras FLI rapide OL Petro, sed MALPLI rapide OL Karlo. E1 la tri knaboj.Karlo kuras la PLEJ rapi- de, kaj Petro kuras la MALPLEJ rapide.

SAKO.

inrrr LA viro portas sakon

SUR LADORSO.

LA PATROACETIS KAPRETON. IIILA UZADŭ DE LA SUHKSO "IST.

kapreto.kapreto.

L fii PATRO AĈETIS POR DU &ULDENOJ K APRETOM, KAPRETON.

VENAS LA HUNDETO KAJ MORDAS LA KAPRETON, KIUN LA PATRO AĈETIS POR DU &ULDFN0 J.

VENAS LA BASTONETO VJU»

KAJ BATAS LA HUNDETON, VIOLONO. KIU MORDIS LA KAPRETON, ~ KIUNLAPATRO L

AĈETIS POR DU &ULDENOJ.

VENAS L A FAJRETO KAJ BRULI&AS LABASTONETOK, KIU BATIS LA HUNDETŬN, KIU MORD/S LAKAPRBTON, KIUN L A PATRO AĈETIS POR I DU GulDENOJ.

VENAS LA AKVETO K AJ ESTIN&AS LA FAJRETON, KIU BRULI&ISLABASTONETON, KIU BATIS LA HUNCETON, KIUMORDISLAKAPRETON, KIUN LA PATRO AĈETI S POR DU &ULDENOJ

VENAS LA BOVINETO KAJ TRINKAS LA AKVETON, KIU ESTIN&IS LA FAJRETON, KIU BRULItlS LA BASTONETON, KlU BATlS LA HUNDETOA/, KfU MORDlS L A KAPRETŬN, /CTUN LA PAT R 0 ACETIS POR DU G-ULDENOJ.

VENAS LA BUCISTO KA-J BUĈAS LA BO VlN ETON KIUTPINKIS LA AKVETON KIU ESTINGI5 LA FAJRETON KIU BAULI&IS LA BASTONETOH Kl U BATIS LA HUNDETCN KIU MORDlS LA KAPRETON.

KIUN LA PATRO aĉet/s por

D u G-ULDENOJ.

VENA5 LA MOPTAN&BLO /<AJ HORTI&AS L A BUĈI5TON, KlUflUC/S LABOV/NETON, K/U TRINKJSLA AKVETON, KIU EST/N&IS L A PAJRETON, KIU BffULI&IS LA BASTONĈTON, KIU BATIS L A HUNDETON,

J SCHOOL OF KSPERANTO. NEWARK

r-~V kiinu-to^:/ V-Vj .^NDO 4.7

HORLOGO

TEMPO

Sesdek sekundoj faras unu mlnuton. Sesdek minutoj faras unu horon. Dudek kvar horoj faras unu tagon.

Sep tagoj

faras unu semajnon Kvar semajnoj faras unu monaton. Dek du monatoj faras unu jaron .

RESPONDO-

DEMANDO-

RESFONDO-

DEMANDO-

RESPONDO-

DEMANDO-

RESPONDO-

DEMANDO-

RESPONDO-

KIO estas oi tio?

Tio estas ĉapelo.

KIE estas la ĉapelo?

Ĝi estas en via mano.

KIU havas la ĉapelon’

Vi havas ĝin.

KIES ĉapelo estas ĉi tio? Ĝ1 estas via .

KIA ĉapelo estas oi tio? Ĝ1 estas mola kaj nigra. KIOM estas unu ĉapelo kaj du ĉapeloj?

Unu ĉapelo kaj du ĉapeloj estas trl ĉapelo j .

Tre bone, sed.se unu ĉapelo kaj du ĉapeloj estas tri ĉapeloj, klom estas tri oapeloj kaj sep libroj? E-e? . . me-e? . . be-e? . .

KIAL vi ne respondas?

Dek .

Dek kio, ĉapeloj?

Ne .

KIO do, dek libroj?

Ne .

KIO do?

KIA demando!-Tn ĉapeloj kaj sep libroj estas- sep libroj kaj tri ĉapeloj .

HISTORIO— SAGA.

M UĉLISTO KAJ LIA FILO IRAS AL LA BAZARO POR VENDI SIAN AZENON.

PRETERIRAS VIRO K A J D IRAS: ’’ ĈU NE ESTOS PLI BONE.SE UNU EUVI RAJD- US LA A7LNON ?

JBN L A FILO DE LA MUE- LISTO RAJDA5 LAA7ENON, KAJ LA MUELISTO P OST- SEKVAS.

SED JEN ALIA VIRO PRE- TERIRAS KAJ DIRAS: TIO NE ESTAS ĜUSTA.BUBO, KE VI RAJDAS KAJ LASAS VI- AN P ATRON PIEDlRI."

”VI J A ESTAS PRAVA,” DIR AS L A MUELISTO, KAJ D E AZ E N I GAS LA FILON.

L I MEM SIDIGAS KAJ RAJDAS LA AZENON.DUM L A FILO P/EDIRAS .

KAJ JEN ILI RENKONTAS DU V/RINOJN.”ĈU VI NE HONTAS RAJDI LAAZENON DUM VIA BUBO LAME P I EDIR ASi 1 !’ ILI DIRAS .

LA MUELISTO RU&IĜ-AS DE H ONTO. L I DESALTAS KAJ SIDIG-AS LA FILON SUR L A DORSON DE LA AZENO.

U MEM SURG-RIMPAS L A DORSON.

KAJ JEN ILI AMBAU RAJDAS L A A7ENON.

LAAZENO NUR FARAS KELKAJN PAŜOJN.kiAM ALIA VIRODIRAS: ”ĈU VI NE KOMPATAS LA MALFE LIĈAN BESTON? &l JAM NE P OVAS MARŜI.”

KAJ TIAM Ll HELPAS SIAN FILON DEAZENIfrl.

LA KNABO ALPORTAS FORTAN STANG-ON.KIUN Ll TROVIS SUR LA VOJO .

KAJ JEN L A MUELISTO KAJ LIA FILO PORTAS LA AZENON SUR SIAJ ŜULTROj.

5ED ĈlU, KIU EKV/D/S LA STRANGAN SPEKTAKLON RID/S JE ILIA NAIVECO .

BENSON SCHOOL

48

LA HUPOPERO.

VILAGANO KUN SIA FILO IRASAL LA BA2ARO, POR VENOI GRENON.

SURVOJE L A VILA&ANO RIMARKAS HUFOFERON .

”Eklevu&in;” li diras al sia filo .

”HM,"LA MALĜENTILA KNftBO R E S PO NDAS . •» TIU SA&A-reLO «E VALORAS LA PB NON." LA VILA ĜANO mEM KLINI&AS KAJ LSVASLA HUFOFERCN.

N U ATENDU,” L I DIRAS AL Sl , KAJ METAS LA MUFOFERON EN SIAN POŜON. Ll TIAM PK&- NAS LA SRIDON KAJ daŭri&aslamarŝacon.

«Bli

LA VILA&ANO T/AM VENDAS SIAN &RENO N KAJ ORDONAS LA FILON PRETI&I LA ĈEVALON POP IRI HEJM_EN. LA FILO FORPPENAS LA SAKETON KUN MANGAJO DE L A ĈEVALO.

LA&O. LA SUNOSRILAS KAJ ESTAS TRE VARME LA KNABO PR ESKAO NE POVAS PAŜI PRO SOIFO.

Ll DEPRENAS SIAN CAPON KAJ V/SAS LA ŜVZTON DELAFRUNTO.JEN JAMLAJAKETON JĴEPREN/S. LA SUNOBAKASK/ELFORNO ,KAJ NCNIE DOMETOAŬARBETO ESTAS V I DEfiLA .

LA VILAGANO RIMARKAS LA SUFEROJNDE LA KNABO KAJ ELPOŜIGAS LA SAKETON KUN ĈERIZOJ. Ll FALIGAS UNU ĈER/ZONSURLA VOJON.

LAKNABO EKVIDAS LA pERIZON . Ll LEVAS &IN KAJ AVIDE METAS ĜlN EN LA BUŜON.

L I TIAM DAŬRI &AS LA MA ADON.

LAVILAĈANO LASAS FALI ALIAN ĈERIZON, KAJ LA FILO, KIELANTAŬE KLINI&AS KAJ LEVAS &IN .

ILI DAURI&AS L A MARSADON, KAJ LA VI- LA&ANO FALI&AS ALIAN 0ERIZON, POST KEL- KAJ PAŜOJ ALIAN KAJ ALIAN .

„KAJ LA FILO CIAM KLINI&AS POR LEVI CIUN ĈERIZ.ON. K/AM LA KNABO ESTAS PRETA EKLEVI LA LASTAN ĈERIZON, L/A PATRO TURNAS SIN AL Ll KAJ D I RAS'

JEN PRIPENSU, PRO TIO.KE VI NE VOLISV/K KLINI UNU FOJON POR EKLEVI LA HU F0F6R0K VI BEV/S VIN KLINI MULTAJN FOJOJ N.”

LA PATRO T/AMDlRAS: . bt VI CIUJ VIV05 KUNE EN- AMIKECO, VI ĈIAM GSTOS TORTAJ KAJ NENIAFORTO POVOS VJN ROMPJ; SEOSEVl /NTERSATALOS.Ĉ/U V/m ROMPOS TMr C FACILĉ ,KJEL VI ROMP/S LA BASTONOJN’ LA P/LOJ P/?OMESAS NEN/AM PLU INTERBATALl .

FRAULO

SINJORO

TIO C1 ESTAS TIO Ĉl ESTA5 SINJORO BRLfNO 5INJORO SMITH. SINJORINO SMITH. ESTAS FRAŬLO.

Iffil lUt I 1*1

L " JIS 1 ^

- - 'W SINJORO DAVIS

■* NE ESTAS FRAŬLO,

SINJORINO BRUNO C'AR L| HAVAS

ESTAS FRAULINO. EDZINON.

SINJORO YONG SINJORINO YONG NE HAVAS EDZI- NE HAVAS EDZON, NON,TIAL Ll E5- TIALŜIESTA5 TAS FRAŬLO. FRAŬLINO.

LUDI * KANTl

AUSKULTI.

Helenjo sidas oe la fortepiano kaj LUDAS . Mario staras antaŭ la fortepiano kaj KANTAS . Cluj aliaj sidas kaj AŬSKULTAS atente .

PARTENA5. TIAL

Fraŭlo, Fraŭlino, Promeni, Perdi, Admiri, Tero.

Admiri, Kiel, Ĝojo, Agrabla.

Ŝi levas

la fl

oron de

SUI

la

tero

,kaj

admi ras

ĝin.

"Ho, kia

bela

f loro ,

ka j

k i

el agrable

ĝi odori

as", ŝi

dlras

al

s i ,

kaj

f laras

la flon

Dn ,

Mario nun kur

as domen k

un

ĝojo

Rigardi, Trovi.

0

m

fH

7, "Rigardu, patrino", ŝi diras, "kia be- la floro"!

8, "Kiu donis ĝin al vi"? demandas la patrino, kaj prenas la floron el ŝia mano."Mi trovis ĝin sur la tero", Ma rio respondas.

9, La patrino admiras la belan koloron, kaj flaras la agrablan odoron,kaj dir* as , "Ni metos ĝin en akvon" .

Veni, Jen.

10, "Jes, patr mo , Mar i o diras.kaj kuras al la pordo

11, Mario venas kun akvo ."Jen.patrino , jen es tas akvo" .

12, La patrino metas la floron en la akv- on, kaj Mario rigaraas kun ĝojo.

ARBOHAKISTO trahakas stipon APUDLA

RIVERO. LA HAKILO FALAS EN lA RiVERON.

MALGAJE LA AR SOHAKISTO S/DAS SUA LA ŜT/PO KAJ MEDITA5 PRI S/A oErD0. suB/T£ APERAS LA dio merkurok jdf \ndasla kaŭzonde lia

CA&RENO.

«ESPONDAS LA ARBOHAKlSTO. lA DIO RE6 SU8

KAJ /?EAPERAS kun ar&enta hakilo. ”ĉu Cl TIU HAKILO ESTAS V/A?”l{ DEMANDAS, >’nE, T/U ANKAU NE APARTĈNAS AL Ml.” lA ARSO/MK/STO RESPONOAS. L A D/O SUBAKV/&AS LATR/AN POJON.

Ll DONAb AL LA ARBOHAKlSTO LATR/ HAKIL OJN.KAJ FORŜVFBAS FN L A NUSOJN.

FELfCA LA ARBOHAKISTO MARSAS SUR LA VOJO HEJMEN , KAJ JEN Ll RENKONTAS S/AN AMIKO/V ELLASAMA VILA&O . L I P AKONTAS AL Ll, KIO OKAZIS AL Ll .

JEN L A JALU2EMA A M 1 1< 0 VOLAS FARl LA SAM ON. L/ INTENCE ĴETAS SMN HAK/LON 6N LA RlVERON.

Ll TIAM SIZHGAS SUR LA ŜTIPON KAJ ATENDAS. KAJ JEN LA DIO MERKURO APERAS KAJ DEMAN- DAS PRO KIO 11 ESTASTIEL ĈA&RENA.

LA ĴALUZEMA AMIKO ILO FALIS EN LARIVEROf SVBAKVIĜAS .

? ES PONDAS , Ll% HAK*

. LA D»0, KIEL ANTAUE

K AJ TUJ REAPERAS KUN ORA HAK ILO . CU Cl TIU ESTAS V/A NAKILO?” Ll DFMANDAS, *,JE‘S» JES ! ** LA MALHONESTULO AVI DE RESPONDAS, NAJ JAM ESTAS PR6TA EKKAPT/ LA ORAN HAK/LON, SE23 LA D/O KOLERE ĴETAS LA HAKlLON &N LA RIVERON KAJ DIRAS,” IRU JDO KAJ PRENU ĜlN .

SCII CERTA.

Henriko ne scias sian lecionon, tial la in- struanto lin punas .

HONESTA.

Ci tiu knabo estas HONESTA, ĉar li